Göteborgs politikblogg

Effekten av trängselskatten är nu borta

Jag har ju redovisat siffror från Transportstyrelsen som visar hur trafiken vid betalstationerna ökar månad för månad.

Nu går jag ett steg till och visar hur trafiken i hela Göteborg utvecklats. Som framgår är det samma tydliga tendens. 100% motsvarar trafiken 2012 innan trängselskatten.

Trafikminskningen som uppstod då trängselskatten infördes är nu borta.

 

Gbg fasta mätpunkter
Klicka för större bild

(Se not nedan om hur beräkningen är gjord)

Min slutsats om göteborgstrafiken står fast. Det krävs snabba och bra alternativ till bilen för att trafiken på längre sikt skall minska. Trängselskattens styrförmåga är för svag i en stad som Göteborg med komplexa resbehov och därmed svårigheter att täcka många behov med kollektivtrafik. Strategin långsiktigt måste därför vara att förbättra kollektivtrafiken och bygga på ett sätt så resandeströmmarna sprids ut och inte bara pressar mot innerstaden.

De stora reseströmmarna i Göteborg går med spårväg. Det snabbaste och miljömässigt bästa sättet att förbättra göteborgs kollektivtrafik är att se till att spårvägen kan passera city snabbare. Här krävs en ny spårväg ovanför Götatunneln och några kortare, strategiska tunnlar. Därför är det så viktigt att Västlänken stoppas/ändras så den inte hindrar snabb utbyggnad av spårvägen!

Så här har jag gjort beräkningarna.

Underlaget för diagrammet är siffror från Trafikkontoret i Göteborg. Dessa siffror kommer i sin tur från fasta mätstationer så de bör vara jämförbara mellan åren. som i sin tur kommer från fasta mätstationer. Jag har i beräkningarna viktat varje mätstation i förhållande till hur mycket trafik det går där. T ex om vi har två mätpunkter där en har ökat från 100 till 110 och en annan ökat från 50-55 så blir den totala ökningen 10% och inte 7,67%.

Augustidata fanns inte tillgängligt enligt Trafikkontoret så jag valde där att räkna upp med 5% baserat på att att trafiken vid betalstationerna ökat med 5,3% i augusti

Till skillnad från mina tidigare siffror är inte dessa en exakt vetenskap. Läs dem som en indikation. I några fall har jag fått använda ungefärliga värden då vissa mätstationer saknar data för vissa månader.

En kopia på Excelfilen finns här:

Bilflöden_Dygn_Redovising_Q2 viktad

2 kommentarer

  1. Inget som förvånar mig, ligger helt i linje med min egen prediktion.

    Utöver detta så har vi fått kaos på de gator i staden som fått bussfiler. På Övre Husargatan, som jag använder varje dag, så har det gått från köer några få dagar per år för mig som utpendlare, till köer i princip varje dag. Detta samtidigt som bussarna inte kommer fram snabbare än de skulle gjort på en icke ombyggd väg. Med andra ord, 2.5 års ombyggnad till en kraftig samhällsekonomisk förlust. Min fråga till Trafikverket om konsekvensanalys (av ombyggnad av Övre Husargatan) blev aldrig besvarad, förmodligen hade de aldrig gjort någon. Utöver detta så har vi som bor i området fått sämre luft, mer buller, och en farligare gata.

Stängt för kommentarer.